Információ: +36-20-277-2877

JELENTKEZÉSI SZERZŐDÉS ÉS VERSENYSZABÁLYZAT

  1. A Jelentkező a szépségversenyre történő jelentkezéssel egyidejűleg az alábbi feltételeket, megismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Jelentkezési szerződés aláírását követően kizárólag kötbér fizetés esetén állhat el a szerződéstől, valamint a szerződési feltételek megszegése esetén is az alábbiakban foglalt kötbér fizetésére kötelezett, károkozás esetén a kötbér összegén felül az okozott teljes kár megtérítéséért felel.

A Jelentkező a szerződés aláírásával büntető jogi felelőssége tudatában visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz, hogy a jelentkezési feltételeket (1. sz. melléklet) megismerte, az abban foglalt követelményeknek megfelel, jelentkezési feltételeknek eleget tesz (nevezési díj).

A Jelentkező a versenyen való részvétel feltételeként elfogadja a Szervezők által összeállított programot, és vállalja, hogy a Szépségversennyel kapcsolatos valamennyi saját szervezésű (válogatások, sajtótájékoztatók, fotózások, felkészítő tábor, döntő stb.) és egyéb promóciós rendezvényen (sajtószereplések, médiaesemények, rendezvények stb.) részt vesz. Minden alkalommal a legjobb formáját adva (ápoltan, csinosan, elkészített sminkben és frizurával), pontos időben jelenik meg, nem mulaszt és a legjobb tudása szerint, a verseny sikere érdekében cselekszik.

A Jelentkező vállalja, hogy jelentkezésével egyidejűleg követője lesz saját Facebook profiljával a verseny hivatalos Facebook oldalának (www.facebook.com/.........), annak érdekében, hogy minden esetben a lehető leggyorsabban értesülhessen a versennyel kapcsolatos információkról.

A Jelentkező kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy jelentkezési adatlapja, fotói, illetve a verseny során készített Jelentkezőről készült fotó, grafika, hang – és videofelvételek, valamint ezek állóképei a weboldalon, illetve a verseny hivatalos Facebook oldalán nyilvánosságra kerüljenek.

Jelentkező tudomásul veszi és vállalja, hogy a verseny kapcsán és arra vonatkozóan a Szervező előzetes engedélye nélkül a versennyel kapcsolatban semmilyen interjút nem ad, sajtónyilatkozatot nem tesz, illetve a verseny tisztaságának megőrzése érdekében fényképet nem készíttet Szervező előzetes engedélye és tájékoztatása nélkül. E szabály megszegése a Jelentkező azonnali hatályú kizárását, és ezáltal a jelentkezési szerződés megszegését eredményezi.

A Jelentkező a verseny teljes ideje alatt betartja a Szervező utasításait.

Jelentkező vállalja, hogy a verseny színvonalához illően viselkedik, a versenyt Szervezőre, támogatókra, a verseny zsűrijére nézve hátrányos kijelentést nem tesz, hátrányos aktív vagy passzív magatartást nem tanúsít, illetve nem alkalmaz, a verseny Szervezőjének szabályzatait betartja.

A versenyt Szervező bizottság a verseny döntésmechanizmusáról, a zsűriről, a szavazás módjáról részletes tájékoztatást ad a Jelentkezőnek. Jelentkező kijelenti, hogy az eredményt, a szavazást, a zsűri döntési jogkörét nem kritizálja, annak eredményeit maradéktalanul elfogadja.

A Jelentkező a verseny ideje alatt a versenyt népszerűsítő reklám és egyéb marketing tevékenységre díjmentesen felkérhető, a versenyt szponzoráló cégek reklámhordozóit, valamint egyéb kiegészítőit a versennyel kapcsolatos eseményeken viseli.

A Jelentkező a verseny ideje alatt a Szervezők előzetes jóváhagyása hiányában semmilyen formában nem végezhet reklámtevékenységet, nem vállalhat fellépéseket.

Jelentkező tudomásul veszi, hogy a versennyel összefüggésben semmilyen társaságnak, személynek a szépségverseny logóját, megnevezését át nem adhatja felhasználásra a jogtulajdonosok engedélye és tudomása nélkül.

Amennyiben a Jelentkező bármilyen ok miatt nem tud részt venni a versenyen, úgy a helyét a következő fordulóban az a Jelentkező veszi át, aki az szavazatok alapján a következő továbbjutó lenne. Ebben az esetben a kiesett résztvevő kártérítési igénnyel nem élhet.

A döntőbe jutott Jelentkezők vállalják, hogy a döntő időpontjától számított 1 (egy) év időtartamon belül összesen 4 alkalommal díjmentesen a Szervező rendelkezésére állnak reklám, promóciós vagy egyéb megjelenésekre.

A verseny győztese vállalja, hogy a döntő napjától számított 1 (egy) éven keresztül nem vesz részt olyan reklám, PR vagy kommunikációs kampányban, amely a főszponzor vagy a Szervező érdekeit sértik.

A verseny győztese vállalja, hogy a következő évi verseny elődöntőin és döntőjén, mint zsűritag térítésmentesen részt vesz, valamint aktív szerepet vállal a koronázási ceremóniában.

A Verseny győztese vállalja, hogy a döntő napján mért súlyát +- 3 kg eltéréssel tartja 1 (egy) éven keresztül.

A Vereny győztese tudomásul veszi, hogy a döntő napjától számított 3 éven keresztül a Szervező írásbeli hozzájárulása nélkül nem indulhat más szépségversenyen.

A Jelentkező vállalja, hogy a szerződés minden pontjának eleget tesz, késedelmekre illetve kimaradásokra nem kerít sort. Amennyiben igazolt betegség vagy egyéb vis maiornak minősülő ok miatt nem tud részt venni, úgy a helyét a következő fordulóban az a Jelentkező veszi át, aki a zsűritagok döntése alapján utána következik. A kiesett résztvevő kártérítési igénnyel nem élhet.

  1. Szervező szerződés alapján kötelezettséget vállal a szépségverseny időtartamára a Jelentkezőről készült képek, videók, hanganyagok törvényes, célhoz kötött felhasználásra.

Szervező a szerződés alapján kötelezettséget vállal a szépségverseny időtartama alatt megrendezésre kerülő események időpontját esedékesség előtt legalább 3 nappal közli a Jelentkezővel.

  1. Szerzői jogok, felhasználási jogok gyakorlása.

A Szervező előzetes és kifejezett jóváhagyása nélkül tilos a versennyel kapcsolatos bármilyen tartalom felhasználása, publikálása, terjesztése, módosítása, továbbítása. Ugyanez vonatkozik a versenyről készült embléma, logó, grafika, fotó, hang- és videofelvétel, valamint ezek állóképeinek felhasználására is.  A Jelentkező a Szervezőre, mint felhasználóra ruházza visszavonhatatlanul, kizárólagosan, teljes körűen és korlátozásmentesen a verseny során a Jelentkezőről készült fotó, grafika, hang – és videofelvétel, valamint ezek állóképeire (a továbbiakban: Mű) vonatkozó valamennyi, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (Szjt) meghatározott vagyoni jogát, az ott felsorolt összes felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján  a Szervező  különösen, de nem kizárólagosan: a Művet korlátozásmentesen átdolgozhatja, többszörözheti és terjesztheti (bármilyen formában);

- korlátozásmentesen jogosult a Művet sajátjaként védjegyeztetni, szabadalomként vagy bármely más lehetséges módon levédetni.

- korlátozás nélkül jogosult a Műre vonatkozó jogait harmadik személyekre átruházni, a Műre vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot engedélyezni;

- korlátozás nélkül jogosult a Művet bármilyen módon rögzíteni és átmásolni (kép-, hangfelvétel, számítógép, elektronikus adathordó stb.);

- egyoldalú döntése alapján akár közvetlenül, a saját nevében is jogosult fellépni a szerzői jog megsértése esetén a jogsértővel szemben.

A Szervező ezen jogok területi (akár külföldön is) és időbeli korlátozás nélkül illetik meg. A Szervezőt a felhasználás módját és mértékét illetően sem köti korlát.

A  döntőbe jutott Jelentkező a Művet ellenérték fejében saját maga a döntő napjától számított 1 (egy) évig csak a Szervező kifejezett jóváhagyásával használhatja fel, ezen idő alatt a felhasználásra harmadik személynek engedélyt nem adhat, a Művel semmilyen formában sem rendelkezhet.

5) Adatvédelem

A Szervező számára kiemelkedő fontosságú cél a Jelentkezők által a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme, illetve a Jelentkezők információs önrendelkezési jogának a biztosítása. Ennek keretében a Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Jelentkezők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályok alapján és azokkal összhangban kezeli.

Az adatkezelés célja a Szépségverseny sikeres megszervezése és lebonyolítása, az abból fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése. Az adatok nyilvánosságra hozatala azon adatok körében lehetséges, amelyeket a Jelentkező kifejezetten engedélyezett. A Jelentkezőtől különleges adat nem kérhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az adatkezelés jogalapja a Jelentkező önkéntes adatszolgáltatása.

Az adatkezelés a jelentkezési adatlap elküldése napján kezdődik és a Jelentkező adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában 1 évig tart, ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

A Szervező a megadott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, a verseny megszervezése érdekében szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

  1. A Jelentkező adatvédelemmel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. E körben az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ingyenesen megadni a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. Ilyen esetben az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni, valamint tájékoztatni a bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatni.

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

Az adatkezelő a személyes adatot törölni köteles, ha annak kezelése jogellenes, vagy az érintett kéri, vagy az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt a bíróság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

A tiltakozás joga megilleti az érintettet, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás jogossága egyértelműen megállapítható, az abban foglaltaknak haladéktalanul eleget tesz, és döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem elutasítása esetén az adatkezelő írásban megindokolja a döntését.

A tiltakozás elutasítása esetén, amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel, vagy amennyiben az adatkezelő a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül, az érintett bírósághoz fordulhat.

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít.

  1. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit tekintik a felek irányadónak.
  1. Esetleges peres ügyben a felek kikötik a Kaposvári Járásbíróság, Kaposvári Törvényszék kizárólagos hatáskörét.